از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

ماسک مو شی باتر و ماکادمیا نچرالیوم

وضعیت ناموجود
رتبه ی این کالا: 0.0

ماسک مو شی باتر و ماکادمیا نچرالیوم 200 میلی لیتر

شــی بـــاتر موهــــای خشــک و آســیب دیــده را بــــازسازی کـرده و دارای خـواص نـرم کنندگـی و مــرطوب کننــدگی اسـت. روغـن ماکادامیـا نیـز عـاوه بـر ایجـاد ظاهـر شفــاف و سـالم روی مـو بــه ترمیــم قســمت هــای موخــوره نیـــز کمــک مــی کنــد. کراتیــن موجــود در ایــن محصــول، مــو را تــرمیم، تقویـت نمـوده و بـا آسـیب دیدگـی احتمالــی مــو مقابلــه مــی کنــد.

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید